XLII FIRA DEL SOLSTICI D'ESTIU - 22, 23 i 24 de juny de 2024

XLII FIRA DEL SOLSTICI D'ESTIU 22, 23 i 24 de juny de 2024

CONDICIONS GENERALS PER ALS ARTESANS

1. La Fira es distribuirà en dos sectors: Alimentació i Artesania.
2. El preu establert per participar en la fira és per gestió i publicitat.
Preus fira: Alimentació 50 € metre lineal, Artesania 35 € metre lineal
3. Documentació que cal adjuntar:
- Omplir el full d'inscripció de la FIRA DEL SOLSTICI,
- Tres fotografies dels articles que es fabriquen i es volen exposar.
- Per als articles d'alimentació, fotocòpia del carnet de manipuladors d'aliments i
registre sanitari.
- Ajuntar el document degudament signat de la DECLARACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES

4. Un cop admesos, caldrà ingressar l'import al número de compte que us facilitarem des de l'organització.
5. És imprescindible el nom del sol·licitant. (El nom del titular de la parada, ha de ser el mateix de qui faci l'ingrés).
6. Ho podeu tramitar per mail a la següent adreça electrònica: firadelsolstici@gmail.com
7. L'obertura de la Fira serà dissabte 22 i es muntarà a hores convingudes.
La Fira estarà situada a la plaça de l’església d’Arenys de Mar.
8. La taula d'Informació de la FIRA la trobareu just a l’entrada de la plaça.
10. Tels: 681 204 755 – 93 795 82 47

------------------------------------------------------------------------------------

FULL D'INSCRIPCIÓ

XLII FIRA DEL SOLSTICI D'ESTIU
22, 23 i 24 de juny de 2024

Artesania i Alimentació

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

Sol·licitem participar com a expositors a la Fira del Solstici d'Estiu, que tindrà lloc els pròxims dies 22, 23 i 24 de juny de 2024, a la plaça d’església d'Arenys de Mar.

NOM I COGNOMS:

ADREÇA:

CODI POSTAL:

POBLACIÓ:

NIF:

TELF.......................... MÒBIL................

E-MAIL:

METRES LINEALS PARADA (els mateixos que els de la carpa):

METRES AMPLADA I FONDÀRIA DE LA CARPA:

PRODUCTES PER A VENDRE:

Arenys de Mar,____de__________del 2024

Signat:

Torneu aquesta inscripció a:
FIRA DEL SOLSTICI D' ESTIU - firadelsolstici@gmail.com
Tels: 681 204 755 – 93 795 82 47

--------------------------------------------------------------------------------------

DECLARACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES

NOM I COGNOMS: _____________________________________________

Avís legal i Política de Privacitat
Amb data 25 de Maig del 2018, va entrar en vigor amb caràcter obligatori el nou Reglament Europeu 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).
L’Associació de la Fira del Solstici manté una política de privacitat amb les dades personals de les persones que s’hi vinculen.
En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer denominat “Contactes” responsabilitat de l’Associació de la Fira del Solstici, NIF. G 65773863 amb la finalitat de poder desenvolupar els objectius i finalitats de l’associació associativa de la mateixa recollida en els seus estatuts, objectius als quals pot tenir accés sol·licitant-los a firadelsolstici@gmail.com.
D’acord amb el que estableix el Reglament Europeu, l’informem que si desitja exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades, pot dirigir-se a: C/ Església, 25 - 08350 Arenys de Mar o bé enviar un correu electrònic a firadelsolstici@gmail.com.
Dono el meu consentiment exprés i autoritzo a l’Associació de la Fira del Solstici a cedir les meves dades a entitats públiques i privades oportunes per a la realització de les seves atribucions en compliment de les seves finalitats directament relacionades amb els objectius i finalitats de l’associació d’acord amb el disposa el Reglament Europeu.

Signat

A Arenys de Mar, ___ de ___________________ de _____

Comparteix