Fira de Nadal

16 i 17 DE DESEMBRE DEL 2023
CONDICIONS GENERALS PER ALS ARTESANS

1. La Fira es distribuirà en dos sectors: Alimentació i Artesania.
2. El preu establert per participar en la fira és per gestió i publicitat.
Preus fira: Alimentació 50 € metre lineal, Artesania 35 € metre lineal

3. Documentació que cal adjuntar:
- Omplir el full d'inscripció de la FIRA DEL SOLSTICI,
- Fotocòpia del D.N.I
- Tres fotografies dels articles que es fabriquen i es volen exposar.
- Per als articles d'alimentació, fotocòpia del carnet de manipuladors d'aliments i registre sanitari.

4. Un cop admesos, us passarem un numero de compte per fer l’ingrés
5. És imprescindible el nom del sol·licitant. (El nom del titular de la parada, ha de ser el mateix del qual faci l'ingrés)

6. També ho podeu tramitar per mail a la següent adreça electrònica: firadelsolstici@gmail.com

7. L'obertura de la Fira serà el dissabte dia 16, a les 10 h i durarà fins diumenge, dia 17 a les 21 h. L'horari serà cada dia de les 10 h a 21 h.
La Fira estarà situada a la plaça de l'església d'Arenys de Mar
8.- Els paradistes un cop acabada la fira tindran cura de deixar el seu espai net de brossa utilitzant els bujols de recollida selectiva.

9. La taula d'Informació de la FIRA la trobareu just a l'entrada de la plaça.

Tels: 681 204 755 – 93 795 82 47

------------------------------------------------------------------------------------------------

FULL D'INSCRIPCIÓ

FIRA DE Nadal 2023
Artesania i Alimentació

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
Sol·licitem participar com a expositors a la Fira del Solstici d'Estiu, que tindrà lloc els pròxims dies 16 i 17 de desembre del 2023, a la plaça de l'Església d'Arenys de Mar.

NOM I COGNOMS:

ADREÇA:

CODI POSTAL:

POBLACIÓ:

NIF:

Tel............................. MÒBIL................

E-MAIL:

METRES LINEALS PARADA (els mateixos que els de la carpa):

METRES AMPLADA I FONDÀRIA DE LA CARPA:

PRODUCTES PER A VENDRE:

Arenys de Mar,____ de__________ de 2023

Signat: El sol·licita'n

Torneu aquesta inscripció a:
FIRA DEL SOLSTICI D'ESTIU
firadelsolstici@gmail.com
Tels: 681 204 755 – 93 795 82 47

Comparteix