ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIES I SOCIS

DIMECRES 28 DE FEBRER
LLOC : SALA NOBLE DEL CALISAY
HORA : 19'30 en primera convocatòria i 20 hores en segona.

ORDRE DEL DIA :
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.
2. Informe de la Presidenta. Dissolució de la Junta.
3. Presentació de candidates/ats.
4. Votació.
5. L'assemblea escull la Presidenta.

SEGUIDAMENT ES FARÀ LA ORDINÀRIA :

1. Presentació de l'estat de comptes per la tresorera.
2. Presentació del programa d'activitats més immediat.
3. Precs i preguntes.

Comparteix