Resposta Alcaldia al requeriment de compliment del Conveni signat el 21.06.2001

S'ha presentat el 20 de juny de 2017, al registre de l'ajuntament, el requeriment del compliment del Conveni signat el 21 de juny de 2001, entre l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Societat Coral L'Esperança, de CESSIÓ DEL TEATRE PRINCIPAL I PERMUTA DE LA SEU SOCIAL DE L'ESPERANÇA A FAVOR DE L'AJUNTAMENT, A CANVI DE L'EDIFICI MUNICIPAL DEL MUSEU MARÈS DE LA PUNTA.

El 10 d'agost de 2017, s'ha presentat a l'ajuntament, un 2n requeriment de compliment del Conveni signat el 21 de juny de 2001.

El 29 d'agost de 2017, s'ha rebut d'alcaldia la resposta dels requeriments de compliment del Conveni. Tot i que s'esperava la resposta dels serveis jurídics municipals, les bones intencions per resoldre el conveni dependrà del termini en proposar una alternativa que encaixi amb la legalitat municipal, ja que per molt que es vulgui justificar que encara hi ha temps (29.04.2018) aquest va finir el 21 de juny de 2017. Conveni: "Cinquè.- Les parts convenen que una vegada el present contracte sigui aprovat tant per la Junta de la Societat Coral L’Esperança (19.05.2001) com pel Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar (23.05.2001), en un termini màxim de 30 dies a comptar des de la darrera de les aprovacions que aquí es convenen, es procedirà a dur a terme la primera fase i a tal fi es procedirà a l’atorgament de l’Escriptura en la forma prevista en el pacte Tercer A."

Comparteix