ESTATUTS DE LA SOCIETAT CORAL L'ESPERANÇA

PREÀMBUL

La SOCIEDAD CORAL LA ESPERANZA té els seus orígens en el moviment que va impulsar Josep Anselm Clavé i Camps, per tal que la ciutadania popular accedís a la cultura mitjançant el cant coral. Fou fundada a la nostra vila l'any 1863, l´any següent es va estrenar el primer estendard. Martí Pons i Llobet en fou soci fundador i primer director. El 21 de desembre de 1913 se celebra el cinquantenari de la fundació, tot mantenint la seva funció cultural i social en el foment de l´estalvi i de l´auxili dels seus associats en la cobertura per malaltia i accident. El 1928 l´entitat, en plena expansió, va adquirir per 10.000 pessetes, a l´Ajuntament d´Arenys de Mar, l´edifici del Teatre Principal (carrer de l´Església 45-47), que es trobava en ruïna, i la resta de la finca, que limita amb el carrer de Frederic Marès 2. L´entitat té el seu màxim esplendor fins a l´inici de la guerra civil, tant en la seva activitat coral com en la nova activitat teatral. Finalitzada la guerra l´entitat entra en crisi, a causa de la purgació d´associats. En canvi, l´activitat teatral segueix amb representacions de sarsueles (Marina, Los Gavilanes, La taberna del puerto, etc...) tot i la forta censura del règim. El teatre es reforma en cinematògraf l´any 1943, i s´arrenda al senyor Francesc Roca Vilatarsana, després –1945- a l´empresa J. Serra Mora S.L. de Mataró, i finalment –1955- a l´empresa local Sala Merced fins al 1991, any que retorna el teatre a l´entitat. A partir dels anys cinquanta i seixanta torna amb força l´activitat de cant coral amb actuacions nacionals i internacionals a Madrid, Sevilla, Mallorca, Auterive (França) –vila agermanada amb Arenys de Mar des de 1982–; també es varen ampliar les instal·lacions de l´entitat, amb la construcció d´una planta i cobert pel carrer de Frederic Marès 2. L´any 1963 se celebrà el centenari de l´entitat, amb la coral encara formada solament per homes. L'any 1967 es crea la Secció de Muntanya de la Societat Coral L'Esperança, per tal de ser reconeguts legalment, el que serà el Centre Excursionista Sant Francesc l´any 1970 –avui Centre Excursionista d´Arenys de Mar–. El 18 de febrer de 1967, per tal d´adaptar els estatuts a la nova normativa vigent, es varen modificar sense aprofundir-hi, ja que el règim de la Dictadura no ho permetia, i es va procedir a la inscripció amb el número 576. Amb la instauració de la Democràcia les entitats es varen anant adaptant als nous temps, per això l´any 1980 es va transformar la coral en mixta, i en els noranta es va formar la coral infantil, que va passar a ser després la coral jove. El 1992 recuperat el teatre, s´hi va representar l´obra de Santiago Rusiñol “La classe neutra”– versió adaptada de “L´auca del senyor Esteve”– per la companyia arenyenca Fènix Teatre. A la tardor de 1995 es va constituir la Secció del Teatre Principal, que durant quatre temporades va oferir espectacles professionals de teatre, música, dansa, cinema i tot tipus de representacions culturals, i va donar cabuda a totes les iniciatives escèniques de la vila. A l´estiu de 1999 es va tancar l´activitat a causa d´un informe tècnic sobre l´estat de la coberta. A partir d´aquí s´inicien converses amb l´Ajuntament, i s´acorda el 21 de juny de 2001, per conveni, la cessió del teatre al municipi, a canvi de la reforma integral que es va signar davant notari el 29 d´abril de 2002. L'any 2004, en ser-li aprovada la modificació dels estatuts, pren el nom de SOCIETAT CORAL L´ESPERANÇA.

ESTATUTS DE L´ENTITAT

SOCIETAT CORAL L´ESPERANÇA

CAPÍTOL I. LA DENOMINACIÓ, ELS FINS, EL FUNCIONAMENT, I EL DOMICILI

Article 1

La Societat Coral L´Esperança és una entitat privada constituïda l´any 1863, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d´obrar. Es regularà d´acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d´associacions (DOGC 2423, d´1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d´associació (BOE núm. 73, de 26 de març) per altres disposicions que la despleguin, pels seus estatuts i pels reglaments interns aprovats per l´Assemblea General. Subsidiàriament, són d´aplicació les normes reguladores de la federació catalana a la qual està afiliada per la modalitat principal.

Article 2

Els fins de l´entitat són: el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat coral, teatral, i en general la cultural i la recreativa sense finalitat de lucre.

L'activitat cultural principal de l'entitat és el cant coral, per la qual cosa s´adhereix a les federacions catalanes que promouen aquesta especialitat, la Federació de Cors de Clavé i la Federació Catalana d´Entitats Corals.

La Junta Directiva podrà acordar la creació de noves seccions que fomentin altres activitats culturals, associatives i esportives, que també es podran afiliar a les federacions catalanes corresponents. Tal decisió serà ratificada per l´Assemblea General de l´entitat i comunicada al Registre d´entitats corresponent.

Article 3

El funcionament de l´entitat es regeix per principis democràtics i representatius, i la sobirania plena resideix en l´Assemblea General.

Article 4

El domicili social s´estableix a Arenys de Mar, comarca del Maresme, carrer de Frederic Marès, núm. 2, telèfon 93 792 03 27, codi postal 08350, Web: www.arenysdemar.org/entitats/esperanca

En cas de variació es comunicarà al Registre d´Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i a les federacions a què estigui adherida.

Sens perjudici que la seu social i l´àmbit principal d´actuació radiquin a la vila d'Arenys de Mar, les activitats no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.

CAPÍTOL II. DELS SOCIS, ELS SEUS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS

Article 5

Són socis de l'entitat les persones físiques que havent sol·licitat per escrit l´admissió mitjançant el procediment reglamentari, han estat acceptades per la Junta Directiva, cosa que es comunicarà en l´Assemblea General més immediata.

Els socis podran ser de les classes següents: numeraris, d'honor i aspirants.

Són socis numeraris totes les persones majors d´edat que satisfacin la quota social establerta.

Seran socis d´honor, aquelles persones a qui l´Assemblea General confereixi aquesta distinció, i tindran un lloc de preferència en els actes oficials de l'entitat.

Els menors de divuit anys seran qualificats com a socis aspirants, els quals no tenen dret al vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva, però tindran dret a l´ús de les instal·lacions socials i a participar en les activitats mitjançant la quota que fixi la Junta Directiva i passaran automàticament a ser socis numeraris en complir la majoria d´edat.

La Junta Directiva pot proposar la creació d´altres tipus de socis, la decisió per a l´aprovació dels quals, i les condicions per què s´hagin de regir, correspondrà a l´Assemblea General.

Article 6

Els socis numeraris tenen els drets següents:

1. Participar amb veu i vot a l´Assemblea General.

2. Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l'entitat.

3. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l´entitat, d´acord amb les normes legals i estatutàries.

4. Exposar a l´Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l´entitat i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

5. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l´administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l´entitat.

6. Ésser escoltats prèviament a l´adopció de mesures disciplinàries.

7. Rebre informació sobre les activitats de l´entitat.

8. Fer ús dels serveis comuns que l´entitat estableixi o tingui a la seva disposició.

9. Formar part dels grups de treball.

10. Posseir un exemplar dels estatuts.

11. Consultar els llibres de l´entitat.

Article 7

Són obligacions dels socis numeraris:

1. Abonar les quotes d'entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de representació o de govern.

2. Complir els estatuts de l'entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l'àmbit de les seves competències.

3. Comprometre´s amb les finalitats de l´entitat i participar-hi activament per assolir-les.

4. Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l'entitat i notificar els canvis d'aquesta adreça.

Article 8

La condició de soci es perd:

1. Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la Junta Directiva.

2. Per no satisfer les quotes fixades.

3. Per acord de la Junta Directiva basat en faltes de caràcter molt greu, amb audiència prèvia a l´interessat i la corresponent incoació d´expedient disciplinari.

CAPÍTOL III. L´ASSEMBLEA GENERAL

Article 9

1. L´Assemblea General és l´òrgan sobirà de l´entitat, els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Integren l´Assemblea General tots els socis numeraris majors d'edat que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.

3. Els membres de l´entitat, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l´Assemblea.

4. Tots els membres queden subjectes als acords de l´Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s´han abstingut de votar.

Article 10

L´Assemblea General té les facultats següents:

a) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l´import de la contribució al sosteniment de l´entitat i aprovar la gestió feta per l´òrgan de govern.

b) Elegir i separar els membres de l´òrgan de govern i controlar-ne l´activitat.

c) Conèixer les sol·licituds presentades per a ser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d´associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.

d) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

e) Aprovar el reglament de règim interior.

f) Sol·licitar la declaració d´utilitat pública.

g) Modificar els estatuts.

h) Proposar la fusió o la segregació de l´entitat.

i) Acordar la dissolució de l´entitat.

j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l´entitat. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l´Assemblea General.

Article 11

1. L´Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l´any, dins dels mesos compresos entre el març i el maig, ambdós inclusivament.

2. L´òrgan de govern pot convocar l´Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d´associats no inferior al 10%; en aquest cas, l´Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 12

1. L´Assemblea és convocada per l´òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l´ordre del dia, el lloc, la data i l´hora de la reunió.

2. La convocatòria s´ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d´associats i associades que ha de tenir l´entitat.

3. Les reunions de l´Assemblea General, les presideix el president de l´entitat. Si no hi és, l´han de substituir, successivament, el vice-president o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d´actuar com a secretari la persona que ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. El secretari redacta l´acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l´Assemblea General es llegeix l´acta de la sessió anterior a fi que s´aprovi o s´esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l´acta i qualsevol altra documentació ha d´estar a disposició dels socis numeraris al local social.

Article 13

1. L´Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

2. El 10% dels associats pot sol·licitar a l´òrgan de govern la inclusió en l´ordre del dia d´un o més assumptes per tractar i, si ja s´ha convocat l´Assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d´aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l´Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l´ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 14

1. En les reunions de l´Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l´entitat.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l´entitat, la constitució d´una federació amb entitats similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l´elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president.

CAPÍTOL IV. LA JUNTA DIRECTIVA

Article 15

1. Regeix, administra i representa l´entitat la Junta Directiva, que componen el president, el vice-president, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

2. L´elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l´Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d´haver acceptat el càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s´han de comunicar al Registre d´Associacions.

4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l´entitat i són responsables de la seva actuació davant l´Assemblea General.

Article 16

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

2. El cessament dels càrrecs abans d´extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n´exposin els motius

b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec

c) baixa com a membre de l´entitat

d) sanció per una falta comesa en l´exercici del càrrec, imposada d´acord amb el que estableix l´article 14.3 dels Estatuts.

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s´han de cobrir en la primera reunió de l´Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l´entitat pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 17

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l´entitat de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l´Assemblea General, d´acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d´accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l´Assemblea General la defensa dels interessos de l´entitat.

d) Proposar a l´Assemblea General l´establiment de les quotes que els membres de l´entitat han de satisfer.

e) Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s´hi adoptin.

f) Presentar la gestió, el balanç i l´estat de comptes de cada exercici a l´Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos i la programació de l´exercici següent.

g) Contractar els empleats que l´entitat pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l´entitat, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s´hagin d´encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d´organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

- subvencions o altres ajuts

- l´ús de locals o edificis que puguin arribar a ser lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

l) Obrir comptes corrents i llibretes d´estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d´estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina en l´article 30.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l´Assemblea General.

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d´una manera específica a algun altre òrgan de govern de l´entitat o que li hagi estat delegada expressament.

Article 18

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s´ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a un trimestre.

2. S´ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 19

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se´n. L´assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 20

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 21

Els acords de la Junta Directiva s´han de fer constar en el llibre d´actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s´ha de llegir l´acta de la sessió anterior perquè s´aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

CAPÍTOL V. EL PRESIDENT I EL VICE-PRESIDENT

Article 22

1. Són pròpies del president les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l´entitat, per delegació de l´Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l´Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d´empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l´Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l´entitat.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l´Assemblea General o la Junta Directiva.

2. El president és substituït, en cas d´absència, vacant o malaltia, pel vice-president o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

CAPÍTOL VI. EL TRESORER I EL SECRETARI

Article 23

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l´entitat, com també l´elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d´ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d´estalvi.

Article 24

El secretari ha de custodiar la documentació de l´entitat, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l´Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

CAPÍTOL VII. LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

Article 25

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l´han de plantejar els membres de l´entitat que vulguin formar-los, que n´han d´assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s´ha de preocupar d´analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

CAPÍTOL VIII. EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 26

Aquesta entitat no té patrimoni fundacional.

Article 27

Els recursos econòmics de l´entitat es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l´Assemblea General per als seus membres

b) les subvencions oficials o particulars

c) les donacions, les herències o els llegats

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d´altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 28

Tots els membres de l´entitat tenen l´obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l´Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L´Assemblea General pot establir quotes d´ingrés, quotes periòdiques mensuals –que s´abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 29

L´exercici econòmic coincideix amb l´any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 30

En els comptes corrents o llibretes d´estalvis obertes en establiments de crèdit o d´estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n´hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

CAPÍTOL IX. EL RÈGIM DISCIPLINARI

Article 31

L´òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d´una amonestació fins a l´expulsió de l´entitat, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s´inicia d´ofici o bé com a conseqüència d´una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l´expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l´adopta aquest òrgan de govern també dins d´un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera Assemblea General que tingui lloc.

CAPÍTOL X. LA DISSOLUCIÓ

Article 32

L´entitat pot ser dissolta si ho acorda l´Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 33

1. Un cop acordada la dissolució, l´Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l´entitat, com a la finalitat, l´extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L´Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l´entitat estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s´ha de lliurar directament a l´entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l´àmbit territorial d´actuació de l´entitat, hagi destacat més en la seva activitat a favor d´obres benèfiques.

5. Les funcions de liquidació i d´execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d´aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l´Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Arenys de Mar, 8 d´abril de 2004

EL PRESIDENT, LA SECRETÀRIA,

JOAQUIM MAYNOU I SAMPERE ANNA GONZÁLEZ I BAYO
DNI 38.701.446-J DNI 38.841.499-L

Diligència: Els presents estatuts han estat aprovats per l'Assemblea General de data, 18 de juliol de 2004.

LA SECRETÀRIA,

Comparteix