Assemblea General de socis, dissabte 2 de juny, 6 tarda

Es convoca l'Assemblea General Ordinària de Socis de la Societat Coral L'Esperança, que tindrà lloc a la sala d'assaig de la coral de l'entitat (Frederic Marès, 2), el pròxim dissabte dia 2 de juny, a les sis de la tarda, amb el següent ordre del dia:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
2.- Memòria d'activitats realitzades durant l'any 2017
3.- Aprovació de la liquidació d'estat de comptes del 2017
4.- Presentació i aprovació del pressupost per l'any 2018
5.- Programa d'activitats per l'any 2018
6.- Proposta d'increment de les quotes de socis
7.- Informació sobre la 2a fase del conveni amb l'Ajuntament
8.- Ratificació dels càrrecs de junta
9.- Precs i preguntes

Vist i plau El President, Alonso Antolín Freixes
El Secretari, Jordi Pons Ribot

Nota:
- Tothom que ho demani, podrà consultar, abans de l'assemblea, l'estat de comptes del 2017.

Comparteix