3 de juny de 2017: Acords més importants de l'Assemblea de socis

El dissabte 3 de juny va tenir lloc a la seu social de L'Esperança, l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària de socis. Es va donar compte de les activitats, del compte de resultats econòmics de l'exercici 2016 i de la proposta d'activitats i el pressupost per l'exercici 2017. També es va debatre l'incompliment del conveni de cessió i permuta del Teatre Principal per part de l'ajuntament, amb l'assistència dels regidors Ramon Vinyes i Isabel Roig. Com últim punt de l'ordre del dia, va ser presentada la única candidatura a president de l'entitat de l'Alonso Antolin Freixes que va ser elegit per unanimitat.

Els acords presos més destacables fan referència en primer lloc, al conveni de cessió que finalitza la seva execució, el proper 21 de juny de 2017, l'assemblea va acordar de reclamar el compliment del conveni signat, donant poders al president i a la nova junta per negociar amb l'ajuntament, i en el cas, de seguir amb la falta de l'obligatorietat en complí el signat, obri les vies legals per resoldre el conveni.

En segon lloc, es va acordar reclamar legalment, a l'ajuntament, el deute contret amb l'entitat, per l'incompliment de la clàusula 28 del contracte de gestió del teatre municipal, de l'adequació o ajustament de la subvenció anual, a aplicar l'increment de l'IPC, des de l'any 2011 al 2017.

També es va informa que l'ajuntament estava pendent de modificar el contracte de gestió, des del 2015, a causa de l'ampliació del teatre municipal, amb el nou espai de la casa número 49 del carrer de l'Església, doncs, ha augmentat la despesa, fent-se càrrec l'entitat, sense que l'ajuntament l'hagi adjudicat, a dia d'avui, ni l'ampliació del teatre ni l'augment de la subvenció, que l'obliga la clàusula 28 de la gestió del teatre municipal.

En tercer lloc, es va aprovar la sol•licitud d'una préstec de 20.000 €, al banc de Sabadell, per l'adquisició e instal•lació dels sistemes motoritzats de les barres electrificades del telar del teatre municipal, a l'empresa Golver Projects S.L. per un pressupost de 19.204,59 €, iva inclòs. Tot i que, les inversions en el teatre Principal han d'anar a càrrec de l'ajuntament, per una qüestió d'urgència en l'homologació de la seguretat de les barres i de l'operativitat alhora de la contractació, la inversió la farà la Societat Coral L'Esperança.

Comparteix