CONVENI DE CESSIÓ I PERMUTA DEL TEATRE PRINCIPAL 21.06.2001

B.- La segona fase de permuta que consistirà en els següents extrems:

I.- En un termini màxim d’un any des de la finalització de la primera fase, (07.07.2005) la Societat Coral L’Esperança cedirà, mitjançant escriptura pública a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, l’immoble segregat i que s’ha descrit (c. Frederic Marès 2) en la manifestació I a) a l’Ajuntament.

II.- Com a contraprestació i en concepte de permuta, l’Ajuntament cedirà a la Societat Coral L’Esperança en les condicions que es dirà els següents locals:

a.- Local de 130 metres quadrats aproximadament, situat als baixos de l’edifici de la seva propietat i que s’ha descrit (c. Església 41-45 "museu Marès") en la manifestació onze, i que en els plànols del projecte que s’acompanya ve descrit com a bar.

b.- El departament situat a la planta principal de l’immoble propietat de l’Ajuntament immediatament damunt del bar descrit en el precedent apartat. Aquest local tindrà aproximadament 100 metres quadrats aproximadament, i, si així es decideix, podrà ser en qualsevol lloc de la planta principal, o en altra indret si així es pactés.

Aquestes cessions descrites en precedents punts II, es duran a terme sota les següents condicions:

Mentre i tant subsisteixi la Societat Coral L’Esperança, no podrà vendre l’edifici, però queda facultada per hipotecar-lo en garantia de préstec fins la suma màxima de 10.000.000 PTA.

En cas de dissolució de la Societat Coral L’Esperança, l’edifici revertirà a la plena propietat de l’Ajuntament.