La Reforma Laboral

El divendres 13 d'abril, vàrem parlar de la Reforma Laboral, per esbrinar avantatges i desavantatges de la seva aplicació. http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf

Comparteix