Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

Modalitats dels ajuts:

- Alumnes que presenten necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta.

- Ensenyament: fins a 862 €
- Transport escolar: fins a 617 €
- Menjador escolar: fins a 574 €
- Residència escolar: fins a 1.795 €
- Transport per a trasllat de cap de setmana (alumnes interns en centres d'educació especial): fins a 442 €
- Transport urbà: fins a 308 €
- Llibres i material didàctic d'educació primària, secundària obligatòria i formació professional bàsica: fins a 105 € (per a la resta de nivells de l'ensenyament postobligatori: fins a 204 €)
- Reeducació pedagògica o del llenguatge: la que en cada cas es fixi com a necessària i suficient amb un límit màxim de 913 € per a cada una.

- Alumnes que pertanyen a famílies nombroses i que presenten necessitats educatives especials associades a una discapacitat o un trastorn greu de conducta:

- Transport interurbà: fins a 617 €
- Transport interurbà: fins a 308 €
- Menjador escolar: fins a 574 €

- Alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals

- Assistència a programes específics: fins a 913 €

Termini per presentar la sol·licitud: del 15 d'agost al 27 de setembre de 2018

Més informació a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministe...

Informació facilitada per: Observatori Ciutadà Municipal d'Arenys de Mar

Comparteix