Requeriment de creació del Consell Assessor i de Seguiment de la gestió del Teatre Principal (Nou)

Fa deus anys que l'ajuntament va adjudicar la concessió de la gestió del servei públic municipal de teatre, música i dansa del Teatre Principal d'Arenys de Mar, a la Societat Coral L'Esperança.

En el punt 6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars diu el que segueix: "Gestionar el servei d'acord amb els programes temporals d'activitats i pressupost anual d'explotació aprovats pel Consell Assessor i de Seguiment que estableix el Projecte d'establiment del servei públic Municipal del Teatre Principal".

Durant aquest temps, s'han anant acumulant molts temes econòmics, que estan afectant el bon funcionament de la gestió del teatre municipal, ocasionant un desequilibri econòmic (increment d'IPC de la subvenció, ordenança lloguer, inversions, ampliació teatre, etc...).
Per aquest motiu, es requereix a la regidoria de Cultura, la creació del Consell Assessor i de Seguiment, que preveu el Plec de Clàusules, per tal d'afrontar i acordar les solucions als problemes que pateix el teatre.