PLEC DE CLÀUSULES DE LA GESTIÓ DEL TEATRE PRINCIPAL