Ordenança núm. 28 preus de lloguer del Teatre Principal

L'Ajuntament no ha actualitzat els preus del lloguer del teatre municipal des de l'any 2008, ocasionant un desequilibri econòmic a la gestió cultural del teatre.

8. Utilització privativa de Teatre principal.

- Tot el dia.......................................................................................850 €/dia

2) – Organismes autònoms de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, entitats i
associacions sense ànim de lucre:

La cessió d’utilització del Teatre Principal serà d’un mínim de 4 hores,
ampliables per hores. En el supòsit que alguna de les activitats esmentades
tingui preu d’entrada, es generarà un increment del 20% sobre el preu de l’hora
estipulat en els següents paràgrafs.

2.1) Activitats organitzades per organismes autònoms i societats
municipals, escoles, entitats i associacions d’Arenys de Mar sense ànim de
lucre, inscrites en el Registre Municipal d’entitats, l’entrada a les quals sigui
lliure ......................................................................................................31 €/h.

2.2) Activitats organitzades per altres entitats i associacions sense ànim
de lucre, l’entrada de les quals sigui lliure....................................................47 €/h.