Fira de Nadal

CONDICIONS GENERALS PER ALS
ARTESANS

1. L'objectiu de la Fira és fomentar la creativitat dels artesans que elaboren els seus productes i els venen.
2. La Fira es distribuirà en dos sectors: Alimentació i Artesania.
3. El preu establert per participar a la fira és per gestió i publicitat.
Preu fira: Alimentació 50€ metre lineal, Artesania 35€ metre lineal.
4. Tant les parades com els participants és recomana la ambientació nadalenca.
5. Documentació que cal adjuntar:
- Omplir el full d´inscripció de la FIRA DE NADAL
- Fotocòpia del D.N.I
- Tres fotografies dels articles que es fabriquen i es volen exposar.
- Per als articles d’alimentació, fotocòpia del carnet de manipuladors d’aliments i registre sanitari.
6. Un cop admesos, caldrà ingressar l' import al “BANC DE SABADELL” nº c/c 0081 0103 23 0001301634, a nom Associació de la Fira del Solstici.
És imprescindible el nom del sol·licitant. (El nom del titular de la parada, ha de ser el mateix del que faci l' ingrés)
7.També ho podeu tramitar per mail a la següent adreça electrònica: firadelsolstici@gmail.com
8.Podeu trobar més informació sobre la fira a la web http://entitats.arenysdemar.cat/fira o www.facebook.com/FiradelSolstici
9. L'obertura de la Fira serà el DISSABTE, 14 de desembre. L'horari, serà cada dia de 10:00 A 21:00 hores.
10. La Fira estarà situada a la Plaça de l’Església d'Arenys de Mar. La primera parada serà INFORMACIÓ FIRA, allà serà el lloc on ens trobareu.

FULL D'INSCRIPCIÓ 2019
FIRA DE NADAL Artesania i Alimentació
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
Sol·licitem participar com a expositors a la Fira de Nadal, que tindrà lloc els propers dies 14 i 15 de desembre 2018, a la plaça de l’església d' Arenys de Mar.
NOM I COGNOMS:
ADREÇA
CODI POSTAL:
POBLACIÓ:
NIF:
TELF...................................... MÒBIL...................
E-MAIL
METRES LINEALS PARADA (els mateixos que els de la carpa):
MIDES CARPA (amplada x fondària):
PRODUCTES PER A VENDRE:

Arenys de Mar,____de____________del 2019
Signat: El sol·licitant,

Torneu aquesta inscripció a:

FIRA DEL SOLSTICI D' ESTIU
St Rafael, 24
08350 Arenys de Mar(Barcelona)
Tels: 937 958 247
681 204 755

Comparteix