DARRERA REUNIO AMPA DEL 3 DE JULIOL

Divendres passat dia 3 de juliol es va reunir l'Ampa per valorar els aspectes d'aquest curs, per tenir en compte vers el proper any,
1. Es va fer una valoració en general positiva de la Festa de Primavera, tot i que com sempre hi ha alguns aspectes millorables per propers cursos. En aquest sentit, i també motivat pel descens dels ingressos en general, de cara al proper curs es va proposar estudiar el model que es vol seguir en aquesta festa, i la Comissió Econòmica es compromet a passar un pressupost a la Comissió de Festes perquè sàpiguen per endavant fins a quina xifra de despeses es pot arribar.
2. En quant a les Activitats Extraescolars es constata que aquest curs ha baixat el nombre d'inscripcions (en la línea del que ha passat a altres escoles) amb el que han baixat els ingressos per l'AMPA. De cara al proper curs es decideix mantenir aquelles activitats que han funcionat bé o que històricament han representat externament a l'escola (teatre, voleibol, piscina i puntes de coixí) i també el servei de guarderia de matí, i agrupar la resta en una ludoteca a la tarda amb possibilitat d'inscripcions esporàdiques com ja es fa en la guarderia del matí. També s'acorda que les altes o baixes es puguin fer per trimestres, i no mensualment com fins ara, passar els rebuts trimestralment i que tots siguin a través de comptes bancaris.
3. En el tema de la Reutilització de Llibres, s'informa que la venda es farà els dies 7 i 8 de setembre, a l'escola, el primer dia de 4 a 7 i el segon de 10 a 1 i de 4 a 7, i que la venda la farà directament la empresa distribuïdora (Distribucions Bosch), i que els rebuts de la reutilització es passaran durant la primera quinzena de juliol. Aquest mateixos dies, però només en horari de tarda es farà també l'entrega de les bates i els xandalls a les famílies que van fer la comanda. Per altra part ja s'ha aprovat la subvenció que rebrem per aquest motiu i que aquest any puja a 3375 euros. Finalment es va quedar en venir a revisar els llibres del curs passat els dies 13 i 14 de juliol a partir de les 6 de la tarda i es farà un crida a totes les famílies perquè puguin venir a col.laborar.
4. En quant a l'ajuda econòmica que tradicionalment s'ofereix a l'escola amb els beneficis de l'AMPA i que els darrers anys han servit per pagar la TEI tal com ha estimat oportú la Direcció de l'escola; de cara al proper curs, tot i que aquest any no tindrem beneficis, s'acorda seguir mantenint-la un curs més, cosa que suposarà haver de fer un esforç retallat despeses per altres bandes.
5. Des de la Comissió de Suport Familiar s'ha pensat oferir la possibilitat que les famílies facin aportacions econòmiques voluntàries i anònimes per tal de disposar d'un petit fons per si durant el curs alguna família amb necessitats especials ho pot precisar per alguna despesa puntual que sigui útil per la educació dels seus fills i aquesta no es pugui derivar o atendre per altres serveis; aquestes aportacions es podran fer al compte de La Caixa: 2100 0029 14 0200435003 indicant que és un donatiu, ja que és el mateix compte al qual es fan els ingressos de les comandes de bates i xandalls. Aquesta és una idea exposada al Consell Escolar i ben rebuda per totes les parts.
6. També crec que és destacable el fet que s'ha constatat que l'empresa constructora ha iniciat les feines de neteja i preparació del terreny per continuar la obra de l'escola nova.
Comparteix