Estatuts de l'Ass. Amics de Ràdio Arenys

ESTATUTS
DE
L´ASSOCIACIÓ AMICS
DE
RÀDIO ARENYS

Preàmbul

A partir de la iniciativa popular i ciutadana, el 8 de setembre de 1979 va néixer Ràdio Arenys de Mar, convertint-se així en la primera emissora municipal de Catalunya. Ràdio Arenys de Mar ha mantingut en tota la seva trajectòria un esperit de participació dels vilatans que han pres part activa, ja sigui com a oients o com a col·laboradors, en el seu funcionament. Aquesta circumstància ha situat Ràdio Arenys de Mar com un model plural i un espai d´expressió lliure que han seguit d´altres emissores d´arreu.

Aquest esperit es va explicitar en els Estatuts de Ràdio Arenys aprovats pel ple de l´Ajuntament el 25 d´abril de 1994, i en el Reglament de Règim Interior de Ràdio Municipal d´Arenys de Mar, aprovat també pel ple de l´Ajuntament el 24 de setembre de 2003. En tots dos documents es fixava que els representants polítics no són els únics en prendre part de l´administració de la Ràdio sinó que els seus òrgans de govern s´obrien a la participació de veïns, col·laboradors i treballadors.

Aquest esperit i aquesta participació veïnal i plural dels vilatans en el òrgans de govern de Ràdio Arenys de Mar és un actiu que s´ha de preservar per garantir la plena independència informativa de l´emissora pública. És per això que aquests Estatuts prenen com a marc general el següent:

L´article 19 de la Carta dels Drets Humans de la ONU en el seu article 19 diu: “Tot individu té dret a la llibertat d´opinió i expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les seves opinions, el d´investigar i rebre informacions i opinions, i el de difondre-les sense cap limitació de fronteres, per qualsevol mitjà”, i

L´article 20 de la Constitució Espanyola on “entre altres, es reconeixen i es protegeixen els drets: a) A expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i opinions mitjançant la paraula, l´escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció; b) A comunicar o a rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió”. A més, la mateixa Constitució diu que “l´exercici d´aquests drets no pot ser restringit per mitjà de cap tipus de censura prèvia”.

Capítol I. Fonamentació i objectius

Article 1

Amb la denominació Associació Amics de Ràdio Arenys es constitueix l´associació que regularà les seves activitats d´acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol) i les modificacions de la llei 11/2005, de 7 de juliol, i els seus estatuts.

Article 2

Els objectius de l´associació són:

- La defensa de la pluralitat de l´emissora municipal d´Arenys de Mar.

- La defensa de la participació dels vilatans, a títol individual o de forma organitzada a través de les entitats existents a la població, en el òrgans de decisió i assessorament de Ràdio Municipal d´Arenys de Mar.

- El suport als treballadors i col·laboradors en la defensa de l´esperit de pluralitat i participació que ha imperat en l´emissora des del seu naixement.

- Crear una interlocució lliure i independent dels oients de Ràdio Arenys envers el col·lectiu de treballadors i col·laboradors de l´emissora municipal, davant de l´Ajuntament d´Arenys de Mar i dels partits polítics i grups polítics municipals que conformen el consistori.

- Promoure totes aquelles activitats populars o privades adreçades a la consecució d´aquests objectius.

- Col·laborar amb les entitats culturals i socials de la població en aquelles activitats que l´Associació Amics de Ràdio Arenys determini.

- Col·laborar amb les activitats impulsades des de Ràdio Arenys sempre que s´adiguin amb l´esperit fundacional d´aquesta associació.

- Lluitar contra els intents de manipulació política o de qualsevol altre signe de Ràdio Arenys i que posi en perill la pluralitat i participació veïnal en l´emissora.

- Vetllar pel compliment dels objectius bàsics fundacionals de l´emissora municipal Ràdio Arenys establerts, reflectits en l´article 1 del Reglament de Règim Interior aprovat pel ple de l´Ajuntament d´Arenys de Mar el 24 de setembre de 2003, i que es detallen a continuació:

a) Informar de manera oberta, democràtica, lliure, veraç, imparcial, plural, independent, objectiva, didàctica, professional i puntual de tot allò que passi principalment a la vila d´Arenys de Mar, però també a la comarca del Maresme i a la resta del país i del món. Dins d´aquest marc, s´acolliran totes les tendències ideològiques, excepte aquelles que propugnin la violència o la xenofòbia.

b) Posar-se a disposició de les institucions i entitats públiques i privades, dels veïns, de les associacions i de qualsevol persona d´Arenys de Mar que vulgui divulgar el seu treball, opinió o qualsevol altra qüestió que pugui ser d´interès per a la població. També col·laborarà amb totes les activitats públiques i privades que es desenvolupin a la població i que puguin tenir interès general amb la finalitat d´enfortir els vincles de tots els veïns d´Arenys de Mar.

c) Fomentar la participació de tots els arenyencs mitjançant la seva intervenció en els espais radiofònics. Tots els arenyencs tindran les mateixes oportunitats d´expressió. L´emissora no ha d´estar d´acord necessàriament amb les opinions d´un locutor i no es farà responsable dels comentaris dels convidats ni de les notícies procedents d´altres mitjans de comunicació.

d) Aprofitar les característiques del mitjà de comunicació per contribuir de forma eficaç a la normalització de la llengua catalana.

L´Associació Amics de Ràdio Arenys està i estarà desvinculada de qualsevol tipus de grup i/o partit polític.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

1. El domicili de l´associació s´estableix a Arenys de Mar i radica al carrer St.Rafael,24

2. L'àmbit d'activitat principal de l´entitat serà Arenys de Mar. No obstant això, també es considera indicativa de l'àmbit d'activitat qualsevol altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de l'associació.

Capítol II. Els membres de l´associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l´associació totes les persones de més de 6 anys. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l´Assemblea General més immediata.

Els socis menors d´edat, si n´hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

Article 5

Són drets dels membres de l´associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l´Assemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.

5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.

7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.

8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.

9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10. Formar part dels grups de treball.

11. Posseir un exemplar dels estatuts.

12. Consultar els llibres de l'associació.

Article 6

Són deures dels membres de l'associació:

1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.

3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l'associació:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

2. No satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L'Assemblea General

Article 8

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 9

L'Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els estatuts.

b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.

d) Acordar la dissolució de l'associació.

e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.

f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.

g) Aprovar el reglament de règim interior.

h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.

j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 10

L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any.

L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d'associats no inferior al 10%; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

1. L'assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.

Article 12

1. L'assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

2. El 10% dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, si ja s'ha convocat l'assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 13

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació i no es podrà delegar el vot.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva que componen el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.

4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l'associació.

Article 15

1. L'elecció de la Junta es farà renovant tots els càrrecs alhora. Les candidatures hauran de presentar-se al Secretari fins el setè dia laborable anterior a l'Assemblea General Ordinària. Des del cinquè dia laborable anterior a l'Assemblea General Ordinària, les candidatures estaran exposades públicament en el tauló d'anuncis de l'entitat. Les candidatures exposades portaran la signatura del Secretari de l'Associació i aniran acompanyades d'una fotocòpia del document d'acceptació de les candidatures, document que haurà de redactar el Secretari.

2. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 4 anys sense perjudici que puguin ser reelegits. No obstant, per durant el primer període, i quan es portin dos anys des de l´elecció de la primera Junta, aquesta es renovarà en la meitat dels seus càrrecs, restant l´altra meitat per durant el que resti de mandat. D´aquesta forma, la Junta, quan es renovi, sempre comptarà amb la meitat de Junta antiga i meitat renovada.

3. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius

b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec

c) baixa com a membre de l'associació

d) sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que estableix l'article 13.3 dels estatuts.

4. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

El president i el vicepresident de la Junta de Govern de l'entitat no podran ostentar cap càrrec electe ni tenir cap càrrec en els òrgans de direcció d´un partit polític per poder complir amb l'essència fundacional de l'Associació.

Article 17

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.

d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

-subvencions o altres ajuts

-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 29.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l´Assemblea General.

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 18

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a dos mesos.

2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un 10% dels membres que la componen.

Article 19

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excursar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 20

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 21

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. El president i el vicepresident

Article 22

1. Són pròpies del president les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. El tresorer i el secretari

Article 23

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 24

El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 25

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 26

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 27

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres

b) les subvencions oficials o particulars

c) les donacions, les herències o els llegats

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 28

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 29

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 30

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 31

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l´expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 32

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General per una majoria de dos terços dels vots, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 33

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.

5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Arenys de Mar, 24 de gener de 2008

Comparteix